دولت آمريکا در بيانيه ای که به سازمان حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه داد در باره وضعيت حقوق بشر در ايران اظهار نظر کرده است. خانم الهه هکس فعال حقوق بشر در گفتگوئی با بخش فارسی صدای آمريکا  اين بيانيه  را  بررسی ميکند.