در اين برنامه گزارش سينمايی همکارمان نگاهی دارد به تعزيه حر دلاور که توجه شما را به اين گزارش جلب می کنيم.