خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا به بررسی روزنامه های پايتخت آمريکا می پردازد.