. يک ديپلمات ارشد آمريکائی ، هشدار می دهد کسانی که از خشونت و بی ثباتی سياسی در لبنان پشتيبانی می کنند، مسقيما مسئول شناخته خواهند شد.

 ديويد ساترفيلد، مدير کل وزارت امور خارجه آمريکا، اين نظر را روز پنجشنبه در آغاز ماموريتی به لبنان ، در بيروت ابراز داشت.

او که با هدف وادار ساختن سوريه به تعيين يک جدول زمانی برای خروج از لبنان به آن کشور رفته است، همچنين از ايران و سوريه به دليل کوشش برای برهم زدن ثبات لبنان انتقاد کرد.