در کشمير هند، ستيزه گران برادر وزير کشور ايالت را کشته اند.

به گفته پليس محلی، ستيزه گران روز پنجشنبه " اکرم باهات" را در شهرک " بيج باهارا" در حدود چهل کيلومتری جنوب سرينگر به ضرب گلوله از پای در آوردند.

 مقامات می گويند در تيراندازی دست کم دو مرد مسلح شرکت داشتند و مرد ديگری را نيز مجروح کردند.

 تا کنون هيچ گروهی مسئوليت اين حمله را ، که در پيشاپيش از سر گيری سرويس اتوبوسرانی بين مناطق هندی و پاکستانی کشمير روی داد، بر عهده نگرفته است.