اين قسمت از برنامه علمی راديو صدای امريکا ساخت استخوان توسط سلولهای بنياد چربی اختصاص دارد که آنرا از زبان حامد می شنويد.