يک قاضی فدرال در آمريکا حاضر نشده است دستور دهد يک لوله تغذيه، دو باره به يک زن اهل فلوريدا وصل شود.

 " تری شايوو" از سال ۱۹۹۰ در پی يک حمله قلبی دچار آسيب ديدگی مغزی شده است، و وضعيت او در کانون يک مجادله قانونی احساسی قرار گرفته است.

وکلای مدافع خانواده " تری شايوو" گفته اند که مرگ او در اثر گرسنگی بر اساس باورهای کاتوليکی وی " گناهی مرگبار است" و آزادی های مذهبی اش را نقض می کند.