نوروز، نخستين روز بهارآغاز شده است. سنّت ديرپائی که نوزائی طبيعت و پاکسازی روح و روان را نويد ميدهد.

نوروز را همه مردمی که ميراث خود را در اين سنّ ميجويند در همه جا، در ايران، در افغانستان، در پاکستان، در آذربايجان و آسيای ميانه جشن ميگيرند.

نوروز، روزی نو است که نشان از فرارسيدن سال نو و جشن زندگی دارد.