اتحاديه اروپا در حين بسط دامنه اش به وضع مقرراتی جديدی بر عليه فعاليت های غير قانونی از جمله پولشويی و قاچاق مواد مخدر پرداخته است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.