برنامه گفت و گوی تلفنی اين شنبه شب ايران ـ ۱۲ اُم ماه مارس ۲۰۰۵، صحبت مستقيم و زنده رامش از صدای آمريکا با آقای خاباط محمّدی، پناهنده کرد ايرانی در عراق، که همراه با گروهی صدنفری از کردها در نزديکی مرز عراق و اردن سرگردان مانده است، می باشد. آقای محمّدی از طريق تلفن همراهش با بخش فارسی صحبت ميکند. توجه شما را به آن جلب می کنيم.