رئيس جمهوری پاکستان خواهان مبارزه ای گسترده با تروريسم شده است و می گويد هيچ دولت يا فردی نمی تواند به تنهائی از پس آن برآيد.

پرويز مشرف روز شنبه در مراسمی در دانشگاه اسلامی بين المللی پاکستان در اسلام آباد ، قول خود را برای جنگی " بی رحمانه" با تروريسم تکرار کرد. اما گفت موفقيت در اين پيکار فقط هنگامی ممکن خواهد شد که نيروها و ملت های ميانه رو از نظر سياسی بيشتر در آن درگير شوند.