وکيل هاشم آقاجری، دگرانديش ايرانی، می گويد بر طبق حکم قوه قضائيه جمهوری اسلامی موکل وی مجبور نيست برای پايان دوره محکوميت پنج ساله خود به زندان بازگردد.

آقای آقاجری درماه ژوئيه سال گذشته پس از گذراندن دوسال زندان ازمحکوميت پنج ساله خود به اتهام توهين به اسلام، به قيد ضمانت آزاد شد.

آقای آقاجری به خاطرآن که درسال 2002 گفته بود مسلمانان نبايد کورکورانه و«مانند ميمون» از رهبران روحانی تقليد کنند، ابتدا به اعدام محکوم شد.

اين مجازات به دنبال پژوهش خواهی به پنج سال زندان کاهش يافت.

m