مالزی واندونزی می گويند توافق کردند که اختلاف بين خود را برسريک حوزه نفتی دريائی که مورد ادعای هردوکشوراست، به گونه ای مسالمت آميزحل کنند.

وزيران امورخارجه مالزی واندونزی به دنبال ديداربا يکديگردرشامگاه چهارشنبه، اعلام داشتند دو دولت توافق کردند گام هائی را درجهت کاهش تنش بين طرفين بردارند.

يک اعلاميه صادره حکايت ازآن دارد کارشناسان هريک ازدوکشوربرای بررسی ادعاهای متناقض دوطرف نسبت به منطقه دريای سولاوسی Sulawesi ظرف همين ماه دراندونزی با يکديگرديدارخواهند کرد.

درماه فوريه گذشته هنگامی که مالزی امتيازبهره برداری ازمنابع نفتی منطقه را به شرکت رويال داچ- شل واگذارکرد، اختلافات دوکشورافزايش يافت.

اندونزی با ارسال هفت کشتی جنگی وچهارجنگنده جت به منطقه مورد اختلاف، نسبت به تنش پيش آمده واکنش نشان داد. نيروی دريائی اندونزی می گويد تاکنون پنج فروند از کشتی های جنگی منطقه را ترک گفته اند.

m