ارتش اسرائيل می گويد مقامات اسرائيلی و فلسطينی موافقت کرده اند برای برطرف ساختن بن بست ناشی از وضعيت امنيتی در شهر اريحا در کرانه غربی، روز چهارشنبه برای دومين بار به گفت و گو بنشينند.

مذاکراتی که پيشتر برای انتقال کنترل اريحا و تولکرم انجام گرفت، به جائی نرسيد.

مقامات فلسطينی گفتند بزرگترين مانع اين است که آيا اسرائيل با برداشتن پاسگاه بازرسی اصلی در مدخل اريحا موافقت خواهد کرد يا نه.