ميزبان برنامه، بهروز عباسی با ميهمانان آقای دکتر محمد ملکی موضوع رفع تبعيض از قانون اساسی ايران و طرح رفراندوم را مورد بررسی قرار داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.