گرهارد شرودر صدراعظم ايران با ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه ديدار و گفتگو کرد. اين دو رهبر اروپايی همچنين درباره فعاليت های هسته ای ايران به تبادل نظر پرداختند. به به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.