در شهر قندهار در جنوب افغانستان، حدود يک هزار نفر با برپا کردن تظاهراتی در مقابل اقامتگاه فرماندار، به افزايش بزهکاری، از جمله ربوده شدن کودکان، اعتراض کردند.

به گفته مقامات ، وضع زمانی به خشونت گرائيد که تظاهرکنندگان به سنگ پرانی پرداختند و دست کم شش نفر، از جمله ۵ پليس را زخمی کردند.

معترضين خواهان بهبود امنيت شهر در پی ربودن کودکان شدند و از فرماندار خواستند اقداماتی فوری به عمل آورد.

R