گزارش می رسد يک بازرگان اردنی در عراق ربوده شده است. وزارت امور خارجه اردن در امان می گويد بازرگان اواخر هفته پيش ربوده شد، و ربايندگان، که هنوز معلوم نيست متعلق به چه گروهی هستند، برای بازگرداندن او ٢۵۰ هزار دلار باج خواسته اند.

برادر بازرگان در ماه اوت گذشته ربوده شد، و پس از آنکه خانواده او يک باج ۵۰ هزار دلاری پرداخت کردند، آزاد شد.

R