تازه ترين فيلم رخشان بنی اعتماد، مطرح ترين کارگردان زن ايرانی، «گيلانه» نام دارد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.