در پی خروج گروه بزرگی از کردهای ايرانی از اردوگاهی در نزديکی رمادی (عراق) و تجمع آنها در نزديکی مرز اردن، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا رامش در گفتگويی انحصاری با خاباط محمدی، کرد ايرانی همراه اين گروه، به بررسی وضعيت اين آوارگان می پردازد.