تنی چند از شهروندان ايالت آريزونا مسئوليت امنيت مرزهای آريزونا و مکزيک را خود برعهده گرفته اند. همکار ما محمد رضا استخری از کاليفرنيا در اين مورد گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.