يک مقام فدراسيون بين المللی صليب سرخ و هلال احمر در ژنو می گويد جمعيت هلال احمر ايران قابليت رسيدگی به زلزله در استان کرمان را دارد و به همين دليل است که خواستار کمک های خارجی نشده است. در همين حال دبير کل سازمان ملل متحد يک پيام همدردی به دولت و مردم ايران فرستاده است. نازی بگلری از دفتر صدای امريکا در نيويورک گزارشی دارد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.