ارتش آمريكا روز يکشنبه مقررات منع رفت و آمد را در شهر رمادی در عراق برقرار کرد. اين اقدام بخشی از عمليات گسترده بمنطور استقرار امنيت در استان ناآرام الانبار است.

مقامات ارتش آمريکا می گويند اقدامات امنيتی را در چندين شهر ديگر حاشيه رود فرات افزايش داده اند. بنا بگفته ارتش آمريکا، اين اقدامات در پاسخ به تقاضای دولت عراق بوده و نيروهای امنيتی عراقی نيز در آن شرکت دارند.

m