موزه هنری فيلادلفيا مروری جامع بر آثار سالوادر دالی نقاش بزرگ مکتب سوررئاليسم دارد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.