آفريقای جنوبی ميگويد ميزان مرگ و مير در آن کشور در پنجساله منتهی به سال دو هزار و دو ميلادی پنجاه و هفت درصد افزايش یافته است که معرف تلفات ناشی از بيماری ايدز در آن کشور است.

بموجب آمارهای رسمی شمار درگذشتگان در آفريقای جنوبی از سيصد وبيست هزار نفر در سال هزار و نهصد و نود و هفت به بيش از پانصد هزار نفر در سال دو هزار و دو افزايش يافته است.

مقامات اداره آمار ميگويند اين افزايش بطور غير مستقيم معرف افزايش در شمار تلفات ناشی از بيماری ايدز است.

به گفته اين مقامات دشوار است که بتوان به ارقام دقيق ناشی از تلفات ايدز دست يافت زيرا بسياری از مرگ های ناشی از ايدز به عنوان تلفات ناشی از سل، عفونت های ريوی و يا آنفلونزا ثبت شده است.