ايران ميگويد هفته آينده با روسيه قراردادی امضاء ميکند که براساس آن مسکو سوخت نيروگاه برق اتمی بوشهر را تامين خواهد کرد.

تلويزيون دولتی ايران اظهارات اسدالله صبوری معاون سازمان انرژی اتمی ايران را نقل کرد که گفته است اين قرارداد که ايران را ملزم به پس دادن بقايای ناشی از سوخت مصرف شده به روسيه ميکند روز بيست و ششم فوريه امضاء خواهد شد .

به گفته آقای صبوری بر اساس قرارداد، روسيه سوخت مورد نياز نيروگاه بوشهر رابرای ده سال تامين خواهد کرد.

مسکو و تهران در مذاکرات مربوط به وضعيت نهائی بقايای ناشی از سوخت نيروگاه اختلاف نظر داشتند. روسيه کمک بيشتر به ايجاد نيروگاه را به توافق تهران با پس دادن بقايای سوخت موکول کرده بود که می توانست برای توليد تسليحات اتمی مورد استفاده قرار گيرد.

آمريکا ميگويد به ايران در مورد تلاش برای توليد چنين تسليحاتی مظنون است هرچند که ايران گفته است برنامه های اتمی اش صلح آميز است.