در اين برنامه، ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، با ميهمانان خانم مريم جم و آقای سهيل زبرجدی موضوع اقليت ها و حقوق اقليت را مورد بررسی قرار داد. سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.