در اين برنامه، ميزبان برنامه، دکتر ابراهيم بی پروا، با آقای منوچهر گنجی وزير پيشين آموزش و پرورش ايران و فعال حقوق بشر موضوع انتخابات در عراق و برنامه هسته ای ايران را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.