مجيد اسلامی، روزنامه نگار مستقل، از تهران درباره اعتصاب کارگران گزارش می دهد. در طی اين اعتصاب، آقای خامنه ای ولی فقيه جمهوری اسلامی گفت که اعتصاب از نظر اسلام حرام است و جمهوری اسلامی حق اعتصاب کارگران را به رسميت نمی شناسد. کارشناسان باور دارند که اجرای نادرست توصيه های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به نابسامانی های موجود بين کارگران و کارفرمايان منجر شده است. به اين گزارش توجه فرمائيد.