کاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريکا ميگويد اتحاديه اروپا و آمريکا در مورد لغو يا حفظ تحريم های تسليحاتی عليه چين اختلاف نظر دارند.

خانم رايس در مصاحبه ای با بی بی سی که امروز پخش شد گفت لغو تحريم ها موازنه نظامی را در شرق آسيا بر هم ميزند که مايه نگرانی های جدی است.

خانم رايس گفت چنين اقدامی در عين حال موجب ميشود که به چين در مورد حقوق بشر پيامی غلط داده شود.

اتحاديه اروپا ازسرگيری فروش تسليحات به چين را مورد بررسی قرار داده است و ميگويد چين بايد به حقوق بشر و ثبات منطقه احترام بگذارد .

فروش تسليحات به چين در سال ١٩٨٩ و در واکنش به سرکوبی طرفدران دموکراسی در تظاهرات ميدان تيانان من پکن ممنوع شد.