يک مقام ارشد سازمان ملل متحد به شورای امنيت هشدار داده است که در صورت نبود راه حلی جامع برای بحران دارفور و ديگر نقاط سودان ماموريت سازمان ملل متحد محکوم به فناست. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.