در حاليکه جامعه آلمان نگران فعاليت های راست گرايان افراطی يا حزب ناسيونال دمکرات و افزايش يهود ستيزی در اين کشور است، رئيس جمهوری آلمان، هورست کوهلر، به همراه همسر خود راهی اسرائيل شده است تا با مقامات اين کشور در مورد مشکلات آلمان با حزب نئونازيست و مقابله با فعاليت آن به گفتگو بپردازد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.