بريتانيا پيشنهاد کرده است همسايگان عراق به اتفاق کشورهای مهم اقتصادی جهان، به بازسازی عراق برمبنای نتايج انتخابات روزيکشنبه اين کشورکمک کنند.

جک استرا وزيرامورخارجه بريتانيا روز دوشنبه اظهارداشت تشکيل زودرس کشورهای گروه هشت وهمچنين گروه موسوم به گروه شرم الشيخ را برای ترغيب حمايت بين المللی ازعراق خواستارخواهد شد. ايران، سوريه، ترکيه، کويت، اردن وعربستان سعوی، گروه شرم الشيخ را تشکيل می دهند.

درنقاط ديگری ازاروپا، چند تن از رهبران که مخالف جنگ عراق بودند، درموفق دانستن انتخابات روزيکشنبه عراق، به لندن و واشنگتن پيوستند.

ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه درگفتگوئی تلفنی با پرزيدنت بوش اظهارداشت انتخابات، مرحله مهمی ازبازسازی عراق به شمارمی رود.

يوشکا فيشر وزيرامورخارجه آلمان گفت مردم عراق به خاطرشرکت درانتخابات با وجود خطرهائی که دربرابرآن ها وجود داشت، سزاوارتحسين عظيمی هستند. با اين حال آقای فيشر بارديگرمخالفت آلمان را با اعزام نيروی نظامی به عراق مورد تاکيد قرارداد.

ولاديميرپوتين رئيس جمهوری روسيه، انتخابات عراق را حادثه ای تاريخی اعلام کرد. کشورهای آسيائی، ازجمله چين، نيزانتخابات عراق را ستودند وابرازاميدواری کردند که اين انتخابات به برقراری ثبات درعراق کمک کند.

m