با توجه به سفر گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد به ايران در مورد خشونت عليه زنان الهه هيکس، فعال حقوق بشر و کلرشناس مسايل ايران، در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، رامش، در رابطه با اين سفر به نکات مهمی اشاره می کند و شماره تلفنی برای تماس در تهران در اختيار خانمهايی قرار می دهد که موردی برای صحبت دارند که در اين صورت می توانند با اين شماره تماس بگيرند.