يک بررسی دولت آمريکا نشان می دهد که حداقل ٢٣٢ نفر غيرنظامی آمريکائی که برای طرح های نوسازی آمريکا در عراق مشغول کار بودند، کشته شده اند.

گزارش که توسط بازرس ويژه برای بازسازی عراق تهيه شده است نشان می دهد که آمار کشته شدگان در ميان کارگران غيرنظامی آمريکائی که برای پيمان کاران خصوصی کار می کنند در ماههای اخير حدود ٩٣ درصد افزايش نشان داده است.

علاوه بر اين کشته شدگان، تعداد ٧٢٨ دعوی از طرف کارگرانی که بيش از چهار روز کاری را از دست داده اند تنظيم شده است.

گزارش بازرس می گويد محيط امنيتی متشنج همچنان خطرات مهم و سنگينی را برای کارگران و پيمان کاران بوجود می آورد.

اطلاعات گزارش بازرس که به کنگره آمريکا فرستاده شده است مبتنی بر ارقام سازمان کار و امور اجتماعی آمريکاست که از جمع آوری دعوی ها از سوی کارگران و تمامی پيمانکاران دولت آمريکا تهيه شده است.

R