پرزيدنت بوش انتخابات امروز عراق را به مردم آن کشور تبريک گفت و افزود که آنان تعهد و پای بندی خود را به دموکراسی نشان داده اند.

پرزيدنت بوش که در کاخ سفيد صحبت ميکرد گفت عراقی ها در سطحی گسترده و با قبول مخاطراتی بزرگ در سراسر کشور برای دادن رای به حوزه های رای گيری رفتند.

پرزيدنت بوش گفت رای دهندگان تهديد به خشونت را رد کردند و حاضر نشدند آنچه را که وی ايدوئولوژی ضد دموکراسی تروريست ها ناميد بپذيرند.

پرزيدنت بوش همچنين قول داد که آمريکا به حمايت از عراق و تعليم نيروهای امنيتی عراق ادامه دهد.