روزی که دولت موقت عراق روی کارآمد اعلام شد که تا 30 ام ژانويه سال 2005 انتخابات در اين کشور برگزار خواهد شد. کسانی که به دمکراسی و مردم سالاری می انديشيدند نهايت تلاش خود را در جهت فراهم آوردن شرايط مناسب برای انتخابات به کار بردند. اما هستند افرادی که از نابسامانی ها، از استبدادها، خونريزی ها و انفجارها بهره مند می شوند. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد.