انفجار ناشی از منفجر شدن يک مين زمينی٩ سرباز افغان را کشت و طالبان مسئوليت آن را برعهده گرفته است.

يک سخنگوی ارتش افغانستان ميگويد انفجار در ولايت قندهار رخ داد و سربازانی که کشته شدند راهی منطقه ای مرزی بودند که خودروی حامل آنان از روی مين گذشت و منفجر شد.

نيروهای تحت رهبری آمريکا در تعقيب بقايای رژيم مخلوع طالبان در افغانستان اند که اغلب عليه نيروهای ائتلاف و دولت افغانستان بخصوص در نواحی شرقی و جنوبی کشور به حمله و گريز متوسل ميشوند.