نخست وزير مالزی ميگويد آمريکا درصورتيکه تصميم به حمله ای نظامی به ايران بگيرد تنها خواهد بود . پرزيدنت بوش هفته گذشته گفت وی حملات نظامی برای مقابله با برنامه اتمی ايران را ، در صورتيکه تلاش های ديپلوماتيک با شکست مواجه شود، رد نميکند و منتفی نميداند.

عبدالله احمد بداوی نخست وزير مالزی که از کنفرانسی در پاريس بازميگشت گفت بريتانيای متحد آمريکا نيز نظير بقيه اروپا با ايده آقای بوش موافق نيست و جهان اسلام هم مسلما موافقت نميکند.

آقای بداوی رياست سازمان پنجاه و هفت کشوری کنفرانس اسلامی را بر عهده دارد. اوايل هفته يک مقام ايرانی هشدار داد که حمله ای توسط آمريکا عليه ايران يک اشتباه فاحش استراتژيک خواهد بود