دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا کوشش های رژيم جمهوری اسلامی برای جلب بانوان و شرکت مردم در انتخابات رياست جمهوری را مورد بررسی قرار می دهد.