شرکت دولتی نفت برمه قراردادی برای اکتشاف نفت و گاز در خاک برمه با يک کنسرسيوم چينی/ سنگاپوری امضا کرده است.

اين قرار داد که شامگاه سه شنبه امضا شد، اکتشاف در نواحی درون آبی و دو بلوک ساحلی را شامل ميشود. اين سومين قرار دادی است که شرکت نفت برمه با شرکتهای خارجی امضا کرده است .

ارقام رسمی ميزان ذخاير گاز برمه را دو ميليارد و پانصد ميليارد متر مکعب و نفت را بيشتر از ۳ ميليارد بشکه تخمين ميزند.

s