هند روز جمهوری خود را در ميان تدابير امنيتی شديد جشن گرفته است، گزارش ميرسد که مراسم به طور کلی مسالمت آميز و آرام برگزار شد.

خشونت تنها در شمال کشور روی داد، در آنجا شورشيان جدائی خواه سه بمب را که به مجروح شدن چندين نفر منجر شد، منفجر کردند.

و سربازان در جريان جستجو برای شورشيان دو غير نظامی را در روستا، در نزديکی پايتخت ايالت آسام کشتند.

s