بريتانيا اعلام کرده است قصد دارد به سياست زندانی ساختن مظنونين خارجی تروريسم، بدون محاکمه پايان دهد و سياست جديدی را که اجازه می دهد آنها در بازداشت خانگی نگاهداشته شوند، جايگزين آن سازد. چارلز کلارک وزير کشور بريتانيا سياست جديد را در پارلمان و پس از آن اعلام کرد که ديوانعالی کشور ماه گذشته اقدامات قبلی را نقض حقوق اساسی انسانی ناميد و رد کرد.

کلارک گفت ۱۱ خارجی که بر اساس قوانين ضد تروريستی بازداشت شدند، در زندان باقی خواهند ماند تا پارلمان، قانون به وجود آوردن سيستم جديد را تصويب کند.

s