آقايان دکتر فريبرز رئيس دانا، اقتصاددان، جامعه شناس و فعال سياسی از تهران و احمد نيارئيس، نويسنده روزنامه «ايران» و تحليلگر مسايل شهری و اجتماعی و کارشناس حمل و نقل از اروپا در اين برنامه شرکت داشتند، و به سوالهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد ترافيک تهران و جاده های ايران پاسخ گفتند، که توجه شما را به آن جلب می کنيم.