پرزيدنت جرج دبليو بوش در سخنانی که پس از مراسم تحليف ايراد کرد بر گسترش آزادی و دمکراسی در جهان به عنوان يک هدف اساسی دولت خود تاکيد گذاشت. خانم الهه هيکس، فعال حقوق بشر و صاحبنظر سياسی، می گويد گفته های آقای بوش دلگرم کننده است، در عين حال بايد ديد او اين هدف را در برخورد با برخی از متحدان آمريکا، نظير پاکستان و مصر، چگونه دنبال خواهد کرد.