نخست وزير پاکستان برای سفری چهار روزه و گفت و گو با رهبران اروپا به بروکسل رفته است.

تحليلگران می گويند شوکت عزيز در مذاکره با " خوزه مانوئل باروسو"، رئيس کميسيون اروپائی، بر افزايش همکاری اقتصادی بين پاکستان و اتحاديه اروپا پافشاری خواهد کرد.

يک سخنگوی اتحاديه گفت نخست وزير و اعضای کميسيون همچنين درباره نبرد با تروريسم، ثبات منطقه ای و اجرای قرارداد جديد همکاری کميسيون اروپا و پاکستان بحث خواهند کرد.

R