به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره عبور يک گروه تروريستی که از مرز مکزيک عبور کرده و مقصدشان بوستون بوده است توجه فرمائيد که بر طبق آن اکنون اف بی آی گزارش را رد کرده است.