در گفتگوی شنبه شب به ميزبانی حميده آرميده، ميهمان بخش نخست گفتگوی شب آقای سيد محمد رضا فقيهی وکيل دادگستری بودند. آقای فقيهی وکيل مدافع آقايان امير سايان فعال سياسی و دبيرکل جبهه اتحاد ملی، اسد شقاقی، سعيد اماميان و نصرت الله بيات چنی تند از اعضای اين جبهه هستند. در اين گفتگو آقای فقيهی پرونده اين آقايان را مورد بررسی و تحليل حقوقی قرار دادند. ميهمان قسمت دوم برنامه گفتگوی شب نيز آقای امير ساران بودند که با ميزبان برنامه حميده آرميده به بحث در مورد پرونده شان و تعريف جرم سياسی از نقطه نظر حکومت اسلامی پرداختند.