دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا مصاحبه اخير آقای علی اکبر هاشمی رفسنجانی و اظهارات ايشان را در رابطه با عدم وجود فعاليت احزاب سياسی در ايران را مورد بررسی قرار می دهد.