در برنامه اين سه شنبه شب، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای دکتر حسين باقرزاده، پژوهشگر سياسی و فعال حقوق بشر مقيم بريتانيا، و خانم نيلوفر بيضايی نمايشنامه نويس و کارگردان تئاتر مقيم آلمان، پيرامون رفراندوم و تبعات پيشنهاد رفراندوم در ايران گفتگويی انجام داد که در اينجا می شنويد.